staszica

GALERIA

galeria

Dokumenty

Statut Osiedla Staszica

STATUT  OSIEDLA STASZICA


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Osiedle Staszica jest jednostką pomocniczą Miasta Jastrzębie Zdrój,  zwaną dalej Osiedlem.

§ 2

Teren działania Osiedla Staszica oraz obszar określony został uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
25 maja 2002 roku, Nr XLII/1036/2002 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Jastrzębie Zdrój. Uchwała ta wraz z mapami osiedli i sołectw została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  dnia  31  maja 2002 roku  -  Nr 37,  poz. 1326.

§ 3

Mieszkańcy Osiedla tworzą Wspólnotę Samorządową Mieszkańców Osiedla, zwaną dalej Samorządem Osiedla.
§ 4

1.    Samorząd Osiedla prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta w oparciu o wyodrębnione dla niego środki budżetowe  –  określone w formie załącznika do budżetu Miasta.
2.    Samorządowi Osiedla może być3.     powierzane zarządzanie i korzystanie za składników mienia komunalnego stanowiącego własność4.     Miasta Jastrzębie Zdrój, związanego ściśle z Osiedlem,
a przekazanego przez Radę Miasta odrębną uchwałą, zgodnie z § 9 niniejszego Statutu.
5.    Realizując zadania, o których mowa w ust. 2, organy Samorządu Osiedla rozporządzają dochodami
z tego źródła.Rozdział  II
Organizacja i zakres działania Samorządu Osiedla

§ 5

1.    Organami Samorządu Osiedla są:
1 ) Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla,
2 ) Zarząd Osiedla.
2.   Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym Samorządu Osiedla.
3.   Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Samorządu Osiedla.

§ 6

1.    Do kompetencji Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla  należy w szczególności:
1) rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku,
     porządku publicznego i innych związanych z miejscem zamieszkania jego mieszkańców,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego w środowisku lokalnym osiedla,
3) wyrażanie opinii w istotnych dla interesów mieszkańców osiedla sprawach a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy (w części dotyczącej osiedla) co do planów      
      zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
b)  przepisów prawa miejscowego,
c) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza
     własne możliwości Osiedla.
     4) powoływanie  i  odwoływanie  Przewodniczącego  i  poszczególnych Członków Zarządu Osiedla.
     5) ustalanie zadań do realizacji dla Zarządu Osiedla pomiędzy Zebraniami Ogólnymi Mieszkańców.
2.    Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla wykonuje swoje zadania podejmując uchwały.

§ 7

Uchwały i opinie Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje najdalej w ciągu 7 dni od ich podjęcia Prezydentowi Miasta oraz w czasie kolejnych obrad informuje Zebranie Ogólne Mieszkańców o sposobie ich załatwienia.

§ 8

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Osiedla może nawiązywać współpracę z samorządami sąsiednich Osiedli lub Sołectw, które działają na terenie Miasta.

§ 9

1.  Samorządowi Osiedla może być przekazane mienie komunalne.
2. Przekazanie mienia komunalnego Samorządowi Osiedla następuje uchwałą Rady Miasta
     na wniosek Zarządu Osiedla, sporządzony w oparciu o uchwałę Zebrania Ogólnego Mieszkańców
     Osiedla w sprawie przekazania Samorządowi Osiedla mienia komunalnego.
3. Wniosek jest skierowany do Prezydenta Miasta dla jego zaopiniowania pod względem
     celowości i zasadności.
4. Wniosek wraz z pozytywną opinią Prezydenta Miasta przekazuje się Radzie Miasta
     wraz z projektem uchwały o przekazaniu mienia.
5. Wniosek wraz z negatywną opinią Prezydenta Miasta przekazuje się Przewodniczącemu
     Rady oraz Zarządowi Osiedla. Od negatywnej opinii Prezydenta Miasta Zebraniu
     Ogólnemu  Mieszkańców Osiedla przysługuje odwołanie do Rady Miasta.

§ 10

Dla realizacji zadań Samorządu Osiedla, w celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia stałej łączności między Osiedlem a Radą Miasta i Prezydentem Miasta Mieszkańcy osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.Rozdział  III
Zarząd Osiedla

§ 11

1.    Na czele Zarządu Osiedla stoi jego Przewodniczący.
2.    Skład liczebny Zarządu Osiedla wraz z Przewodniczącym określa Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla i winien on liczyć3.     od 3 do 7 osób.
4.    Pełnienie funkcji Członka Zarządu Osiedla ma charakter społeczny.
5.    Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje dieta wypłacana na zasadach i w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta.
6.    Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
7.    Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata.

§ 12

Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1.  podejmowanie decyzji o terminie zwołania oraz proponowanym porządku dziennym Zebrań
       Ogólnych Mieszkańców Osiedla,
2.    opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Mieszkańców Osiedla projektów uchwał            
       w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez to zebranie,
3.    opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Mieszkańców Osiedla projektów pracy Samorządu Osiedla,
4.    przygotowywanie projektu budżetu Osiedla w ramach wydzielonych w budżecie miasta środków finansowych.
5.    działanie stosownie do wskazań Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla, Rady Miasta i Prezydenta Miasta,
6.    występowanie wobec Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału Mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Osiedla  i realizacji zadań Samorządu Osiedla,
7.    wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla,
8.    współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 13

1.    Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.    Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje i prowadzi jego Przewodniczący.
3.    Posiedzenie Zarządu Osiedla może być4.     także zwołane na wniosek co najmniej ½ składu Zarządu Osiedla.  
5.    Zarząd Osiedla podejmuje swoje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6.    Zarząd Osiedla może opracowywać7.     i podejmować8.     decyzje, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % jego członków.
9.    W wypadku braku wymaganej liczby Członków Zarządu Osiedla na posiedzeniu, Przewodniczący Zarządu Osiedla wyznacza niezwłocznie kolejny termin posiedzenia.
10.    Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządzany jest protokół, którego odpis przekazywany jest Zarządowi Miasta w terminie do 5-ciu dni po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.   
11.    Zarząd Osiedla może powierzyć12.     prowadzenie konkretnych spraw osiedla wynikających z jego kompetencji poszczególnym swoim członkom.
13.    Członkowie Zarządu, o których mowa w ust. 8, mają obowiązek składania pisemnych sprawozdań Zarządowi Osiedla z podejmowanych przez siebie czynności.

§ 14

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1.   składanie Zebraniu Ogólnemu Mieszkańców Osiedla sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla,         
       w  szczególności z wykonania budżetu osiedla,
2.    kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu Osiedla,
3.    reprezentowanie Samorządu Osiedla na zewnątrz.

§ 15

1.    Przewodniczący Zarządu Osiedla uczestniczy w Sesji Rady Miasta na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta.
2.    Przewodniczący Zarządu Osiedla może zabierać3.     głos na Sesji Rady Miasta, za zgodą Przewodniczącego Rady Miasta.
4.    Przewodniczący Zarządu Osiedla uczestniczy w posiedzeniach zainteresowanej komisji Rady Miasta, na zaproszenie Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego zainteresowanej Komisji, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio Osiedla.

§ 16

Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Zasady i tryb odwołania Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla określa rozdział VI niniejszego Statutu.

§ 17

W przypadku odwołania albo też ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub któregokolwiek  z Członków Zarządu Osiedla, albo też odwołania bądź ustąpienia całego Zarządu Osiedla, Prezydent Miasta  zwołuje  Zebranie  Mieszkańców  Osiedla  celem  dokonania  wyboru na wakujące stanowiska.
Tryb wyboru Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla  określa  Rozdział  V  niniejszego Statutu.Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Ogólnych Mieszkańców  Osiedla
oraz ważność podejmowanych uchwał

§ 18

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców Osiedla mają stali Mieszkańcy Osiedla uprawnieni do głosowania.
§ 19

1. Zebranie  Ogólne  Mieszkańców  Osiedla,  z  zastrzeżeniem  §  24  i  §  31 ust. 2 niniejszego  
      Statutu zwołuje Zarząd Osiedla:
      1)  z własnej inicjatywy,
      2)  na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców osiedla,
      3)  na wniosek Rady Miasta,
      4)  na wniosek Prezydenta Miasta.
2.    Zebranie Ogólne Mieszkańców jest prawomocne, jeśli mieszkańcy Osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni i uczestniczy w nim co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Osiedla.
3. O ile w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców Osiedla, Zebranie
       przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 20

1.    Zebranie Ogólne Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
2.    Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Ogólnego Mieszkańców podaje się do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty w osiedlu, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem zebrania.
3.    Ogłoszenie o Zebraniu Ogólnym Mieszkańców winno zawierać4.    :
1)    termin zebrania,
2)    termin kolejnego zebrania w przypadku braku wymaganego quorum na zebraniu w 1 terminie (dotyczy zebrań na których ma być3)     przeprowadzone odwołanie bądź wybór Przewodniczącego lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla )
4)    określenie, z czyjej inicjatywy zebranie zostaje zwołane,
5)    miejsce zebrania,
6)    proponowany porządek zebrania
5.    Zebranie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miasta lub Prezydenta Miasta winno się odbyć6.    
w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia żądania bądź zgłoszenia wniosku, chyba że Wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

     § 21

1.    Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla otwiera Przewodniczący Zarządu Osiedla i on przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 24 i § 31 ust.2 niniejszego Statutu.
2.    Porządek obrad ustala Zebranie Ogólne Mieszkańców osiedla na podstawie sporządzonego przez Zarząd Osiedla projektu, który przedstawia zebranym Przewodniczący Zarządu Osiedla.
3.    Sprawy proponowane do rozpatrzenia przez zebranie winny być4.     należycie przygotowane przez Zarząd Osiedla.
5.    Obowiązkiem Zarządu Osiedla jest zapewnienie udziału w Zebraniu  Ogólnym Mieszkańców referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
6.    W celu udzielenia pomocy Zarządowi Osiedla w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Przewodniczący Zarządu Osiedla może zwrócić7.     się do  Przewodniczącego Rady Miasta lub Prezydenta Miasta o wyznaczenie poszczególnych  pracowników Urzędu Miasta do utrzymywania kontaktów  
z Osiedlem.
8.    Z przebiegu Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla spisuje się protokół, który sporządza protokolant wybrany przez Zebranie spośród jego uczestników.
9.    Protokół zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania oraz protokolant.
10.    Najdalej w ciągu 7 dni po odbyciu Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla odpis protokołu tego zebrania winien być11.     przesłany Prezydentowi Miasta.§ 22

1.    Uchwały Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być2.     większą od liczby głosów „przeciw”.  W  przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
3.    Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że Statut stanowi inaczej.
4.    Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może postanowić5.     o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.
Rozdział  V
Tryb wyboru Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla

§ 23

1. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych Członków Zarządu Osiedla
       przeprowadza się na podstawie niniejszego Statutu.
2.   Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych Członków Zarządu Osiedla odbywają
       się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Osiedla.

§ 24

Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla, na którym ma być wybrany Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla, zwołuje Prezydent Miasta. W tym celu Prezydent Miasta obiera miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

§ 25

1.    Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
2.    Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być3.     osoba, która kandyduje  na przewodniczącego bądź członka zarządu osiedla.
4.    Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1 ) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2 ) przygotowanie kart do głosowania
3 ) przeprowadzenie głosowania,
4 ) ustalenie wyników głosowania,
5 ) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4.    Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie komisji  i Przewodniczący Zebrania.

§ 26

1.    Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2.    W pierwszej kolejności należy przeprowadzić3.     wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla,  a następnie oddzielnie w drugiej kolejności wybór pozostałych Członków Zarządu Osiedla.

§ 27

Wyboru Przewodniczącego Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 28

1.    Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla uważa się tego kandydata, który uzyskał bezwzględną większość2.     oddanych głosów.
3.    W przypadku nie wybrania Przewodniczącego Zarządu Osiedla w I turze, do II tury przechodzą kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów w I turze.
4.    Za wybranych na Członków Zarządu Osiedla uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość5.     oddanych głosów.
6.    W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania z udziałem kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów.

§ 29

Po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla podejmuje uchwałę  w  sprawie    stwierdzenia    wyboru   Przewodniczącego   Zarządu   i   Członków   Zarządu   Osiedla.


§ 30


W ciągu 7 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść na piśmie protest do Rady Miasta w sprawie naruszenia postanowień § 23 - § 29 niniejszego Statutu i żądać powtórzenia wyborów. Decyzja Rady Miasta jest ostateczna.Rozdział VI
Zasady i tryb odwoływania Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla

§ 31

1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub
     któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z  § 16 niniejszego Statutu:
1)    na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla,
2)    na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.
2.    Zebranie ogólne mieszkańców osiedla na którym, zgodnie z proponowanym porządkiem zebrania, ma być3.     przeprowadzone odwołanie Przewodniczącego lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla organizuje Prezydent Miasta. W tym celu Prezydent Miasta obiera miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania.     
4.    Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać5.     Przewodniczącego Osiedla lub któregokolwiek
z Członów Zarządu jedynie wtedy, kiedy temat odwołania tych osób został ujęty w ogłoszeniu o zwołaniu zebrania, w proponowanym porządku zebrania.
6.    Dla dokonania odwołania Przewodniczącego lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla przez  Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla, wymagana jest obecność7.     na zebraniu co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
8.    O ile w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganej liczby Mieszkańców Osiedla, odwołanie przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
9.    Odwołanie Przewodniczącego Zarządu lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla może być10.     przeprowadzone przez Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla po uprzednim przedstawieniu zarzutów
w stosunku do osoby odwoływanej.
11.    Na wniosek osoby odwoływanej Zebranie Ogólne winno wysłuchać12.     jej ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów.

§ 32

1.  Głosowanie przeprowadza się oddzielnie odnośnie osoby Przewodniczącego Osiedla oraz   
     oddzielnie odnośnie pozostałych Członków Zarządu Osiedla.
2.  Odwołanie dochodzi do skutku, jeżeli za odwołaniem głosowało ponad 50% uprawnionych do
     głosowania uczestników Zebrania Ogólnego Mieszkańców.
4.    Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek  z Członków Zarządu Osiedla jest tajne.

§ 33

1. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się Komisję Skrutacyjną  w składzie co najmniej 3 osób.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1)    przygotowanie kart do głosowania,
2)    przeprowadzenie głosowania,
3)    ustalenie wyników głosowania,
4)    sporządzenie protokołu o wynikach głosowania.
3. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie komisji i Przewodniczący Zebrania.
§ 34

Po ustaleniu wyniku głosowania Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Osiedla.  Rozdział  VII
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Osiedla

§ 35
1.   Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta.
2. Rada Miasta realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez Komisję Rewizyjną badającą
      działalność Osiedla oraz kontrolują stan Osiedla.

§ 36

Obsługę Osiedla w zakresie organizacyjnym oraz bezpośrednią kontrolę nad gospodarką finansową Osiedla prowadzi Prezydent Miasta.

§ 37

Prezydent Miasta jest  zobowiązany do czuwania nad tym, aby mienie Osiedla nie było narażone na szkody
i uszczuplenie, a działalność organów sołectwa była zgodna z prawem i statutem.


§ 38

1. Prezydent Miasta jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów Osiedla są nieuzasadnione
    lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym organy Osiedla oraz Radę
    Miasta i uzasadnia swoje stanowisko.
2. Organy Osiedla mogą wnieść do Rady Miasta sprzeciw w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta w sprawach, o których mowa wyżej jest ostateczne.
  Rozdział  VIII
Przepisy końcowe

§ 39

Przy załatwianiu spraw w osiedlu obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 40

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i obiegu dokumentów, w tym finansowych, określi zarządzeniem Prezydent Miasta.
§ 41

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta.